Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Duurzaamheid (product)

Terug naar overzicht

Energielevering Ontwikkelen energieleverende woningen Overdinkel

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het ontwikkelen van 4 energieleverende woningen.

Toelichting
De opdrachtgever heeft de markt veel ruimte gegeven binnen dit project. De markt moest ontwerpen conform het beeldkwaliteitsplan, en voldoen aan het ruimtelijke en technische PvE. Daarbuiten had de markt de vrijheid te ontwerpen om maximale kwaliteit te creeren onder het aangewezen budgetplafond.
1.2 Formulering gunningscriterium.
De meest energieleverende woning wordt gewaardeerd met het maximale aantal punten. De minst energieopleverende woning van de inschrijvers ontvangt geen punten voor dit onderdeel. Alle ontwerpen dienen minimaal een GPR score te behalen van 7,5 met een minimum van 7,0 op alle onderdelen. 


1.3 Indieningsproduct
Ontwerp

Toelichting
De marktpartijen dienen een PHPP (Passief Haus Projecterungs Pakket: een van oorsprong Duits rekenmodel dat als ontwerpinstrument voor passief bouwen kan worden ingezet) in te vullen om het energieverbruik van de woning te berekenen. Er zijn minimumeisen gesteld door de opdrachtgever voor de resultaten behaald in deze berekening. 

De partijen dienen een GPR berekening te maken waarbij minimum eisen gesteld zijn voor de resultaten. 

Verder dienen de inschrijvende partijen een volledig ontwerp aan te leveren inclusief tekeningen van de gevels, plattegronden, detailtekeningen, gevelimpressies, een uitgebreide technische omschrijving van de bouwkundige materialen en technische installaties, en een gedetailleerde kostencalculatie/prijsopgave. 
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
Indien de ontwerpen en berekeningen voldoen aan de minimumeisen wordt er voor het aspect energielevering een meetlat gehanteerd waharbij het ontwerp dat het meeste energie opleverd maximale punten behaald en het ontwerp met de laagste energieopbrengst geen punten krijgt. De waarden tussenin worden lineair berekend. 
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project is er veel ruimte voor kwaliteit, namelijk 67%. Binnen de overige 33% wordt er op prijs beoordeeld.

Het aspect energielevering telt binnen het EMVI model voor 35% mee. 


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Domijn - Energieleverende Huizen Overdinkel


Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen