Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Duurzaamheid (product)

Terug naar overzicht

Management samenvatting

Het criterium duurzaamheid betrekken in de uitvraag geeft vaak aanleiding tot onderscheidende oplossingen. Door goed gedefinieerde duurzaamheidsaspecten op te nemen in de aanbesteding wordt de markt gestimuleerd te kijken naar slimme oplossingen. Het is voor marktpartijen van belang te weten welke aspecten van duurzaamheid de opdrachtgever belangrijk vindt, bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik, energiezuinigheid of CO2-reductie.

 

 

Ruimte & energieverbruik Bouw woonwijk Lijnden

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling

 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
De ontwikkeling van 55 tot 75 woningen in een aangegeven gebied.

Toelichting
Er is ruimte in dit project voor inschrijvers om een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen om daarin hun visie te presenteren op het ontwikkelen van dit woongebied binnen de aangegeven randvoorwaarden. 
1.2 Formulering gunningscriterium.
Met dit criterium wordt de duurzaamheid van het stedenbouwkundig plan beoordeeld op de volgende aspecten:

(1) Intensief ruimtegebruik.
(2) Het streven naar CO2 neutraliteit.
(3) Duurzame energiemaatregelen op woningniveau; de hoogte van de EPC/EPL.


1.3 Indieningsproduct
Stedenbouwkundig plan

Toelichting
Voor dit aspect dient er worden ingeleverd: 

Tekeningen, schetsen, en/of ander beeldmateriaal en een bescrhrijving c.q. berekening die een beoordeling op alle subaspecten van het aspect mogelijk maken.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
De jury beoordeeld het kwalitatieve deel van de inschrijving apart van het kwantitatieve (prijs) deel. Dit gebeurt aan de hand van de documenten en een presentatie van het stedenbouwkundig plan van de inschrijvers. 
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project weegt kwaliteit in totaal voor 60% mee, waarbij de prijs voor 40% meetelt in het afwegingsmodel. Door middel van een puntenmethode wordt de economisch meest voordelige inschrijving geselecteerd. In totaal weegt dit aspect voor 12% mee in het afwegingsmodel (20% binnen kwaliteit).


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Gebiedsontwikkeling Lijnden

 

GPR-waarde (1) Bouw woonwijk Driebergen

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling

 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Ontwikkeling en realisatie van een woonwijk.

Toelichting
Voor de ontwikkeling en realisatie van de sociale huurwoningen, de ontwikkeling, realisatie en verkoop van de commerciële woningen, het bouw- en woonrijp maken van het gebied (inclusief inrichting openbaar gebied) en de aanleg en inrichting van het natuurontwikkelingsgebied wordt in deze aanbesteding gezocht naar een ontwikkelaar. De opdracht behelst de ontwikkeling van de staat waarin het terrein zich nu bevindt tot de realisatie van de uiteindelijke woonwijk met natuurzone.
1.2 Formulering gunningscriterium.
De mate waarin maatregelen op het gebied van duurzaamheid worden toegepast in de sociale woningen.

Toelichting

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn - Gebouw. Het instrument GPR gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie van een gebouwontwerp. De prestatie wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Het cijfer 6 komt overeen met het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. De duurzaamheidsthema's zijn:

 • energie,
 • milieu,
 • gezondheid,
 • gebruikskwaliteit en
 • toekomstwaarde.
1.3 Indieningsproduct
GPR score per woningtype

Toelichting
Indien inschrijvers een maatregel op het gebied van duurzaamheid wensen toe te passen die nog niet in de GPR gewaardeerd is, dan kunnen inschrijvers deze maatregel tijdens de vragenronden indienen. De maatregel zal dan aan de samensteller van GPR (W/E adviseurs) worden voorgelegd om mogelijk tot een waardering daarvan te komen. Een eventuele waardering wordt bij de beantwoording van de vragen aan alle partijen kenbaar gemaakt. 
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
Het criterium is geobjectiveerd middels de GPR systematiek.
1.5 Weging gunningscriteria
Er kunnen voor dit criterium maximaal 30 punten behaald worden.  
Per woning(type) dient door de inschrijver een GPR-score te worden aangeboden. De GPR-score op het onderdeel “energie” wordt opgeteld bij het rekenkundig gemiddelde van de scores op de andere vier onderdelen. De aldus verkregen som van de GPR-scores wordt gedeeld door 2, dit resulteert per woning(type) in een gewogen GPR-score. 
Deze gewogen GPR-score per woning(type) wordt verminderd met 6 en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal (gelijke) woningen waarvoor deze score geldt. Deze totaalscore wordt gedeeld door het totaal aantal woningen (113). 
Ten behoeve van de totaalscore op het criterium wordt deze score met 10 vermenigvuldigd. 


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Lange Dreef


Geluidsreductie & duurzaamheidsgarantie  Reconstructie provinciale weg Roosendaal

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk

Reconstructie van een provinciale weg op basis van een Design- & Constructcontract.Toelichting

Bij dit project ligt de ruimte voor de inschrijver om aan de aanbesteder een meerwaarde te bieden wat betreft geluidshinder en levensduur van het tracé. Gescoord kan worden door een excellente mate van meerwaarde aan te bieden.

1.2 Formulering gunningscriterium.

Geluidsreductie in combinatie met duurzaamheidsgarantie.Toelichting
Bij dit criterium dient de inschrijver een geluidsreducerende deklaag duurzaam toe te passen. 
1.3 Indieningsproduct

Plan van AanpakToelichting
 Het plan van aanpak is een duurzaamheidsplan waarin verschillende werkzaamheden worden beschreven.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting

Beoordelingsteam bestaande uit tenminste drie juryleden op de te onderscheiden (deel)vakgebieden. Een oneven aantal juryleden wordt geadviseerd.

1.5 Weging gunningscriteria
De maximale meerwaarde van dit aspect is € 800.000,-.De totale meerwaarde, van het bijbehorende project, is 
€ 2.500.000,-.


Toelichting
De beoordeling van dit aspect geschiedt als volgt, ieder jurylid kent afzonderlijk een cijfer(1-10) toe. De afzonderlijke cijfers geven een gemiddeld beoordelingsresultaat. Vanaf cijfer 6.5 wordt een meerwaarde in euro's toegekend, beginnend bij 12.5% van de maximale meerwaarde. Deze meerwaarde loopt, per 0.5 punt, lineair op (6.5=12.5%, 7.0=25%, 7.5=37.5%, ...) Inschrijvingen beoordeelt lager dan cijfer 6 leiden niet direct tot uitsluiting.

CROW adviseert echter uitsluiting bij een beoordelingscijfer lager dan 6, omdat de minimaal gestelde kwaliteit in dat geval niet wordt aangeboden.
1.6 Effect
....

1.7 Tips
Het doel van dit aspect is het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving van de provinciale weg door het verminderen van geluidshinder.Toelichting

 Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.


De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.
1.8 Bron

Provincie Noord-BrabantCO2-reductie Zonnepanelen Veldhoven

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op
     waarde

 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het leveren, installeren en onderhouden (3jr) van zonnepanelen op een groot aantal gebouwen in handen van de aanbesteder.

Toelichting
De markt is in dit project vrij in het ontwerp van de zonnepaneelvoorzieningen, zolang er binnen de randvoorwaarden wordt ontworpen.
1.2 Formulering gunningscriterium.
De PV panelen hebben een opbrengstgarantie van 10 jaar (nog minimaal 90% opbrengst) respectievelijk 25 jaar (nog minimaal 80% opbrengst). Bij een hoger rendement kan een hogere score worden behaald.


1.3 Indieningsproduct
Ingevulde Life Cycle Costs tool

Toelichting
Inschrijvers dienen de meegeleverde LCC-tool in te vullen en in te dienen als onderdeel van de inschrijving.
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
De score op het aspect “rendementbehoud” is het gemiddelde van score 1 en score 2.

Score 1: rendement behoud na 10 jaar
- Minimale eis 90%: 6 punten
- t/m 91%: 7 punten
- t/m 93%: 8 punten
- >93%: 9 punten

Score 2: rendement behoud na 25 jaar
- Minimale eis 80%: 6 punten
- t/m 82%: 7 punten
- t/m 85%: 8 punten
- >85%: 9 punten
1.5 Weging gunningscriteria
De CO2 reductie binnen dit ontwerp weegt voor 20% mee in de EMVI afweging. Andere kwaliteitsaspecten vullen de overige 80%. De prijs in deze opdracht wordt bepaald aan de hand van lifecycle costs.

Het criterium wordt gescoord met een cijfer van 1 tot 10. Vervolgens worden deze scores gewogen volgens de wegingsfactor. De som van de gewogen scores van de verschillende criteria vormt de totaal score van de aanbieding.


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Veldhoven - Zonnepanelen

Duurzaamheid & energiezuinigheid Bouw Werf Laarbeek

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Bouw van een werf.

Toelichting
Om de economisch meest voordelige aanbieding te krijgen laat de opdrachtgever de opdrachtnemer binnen de gestelde grenzen vrij in de keuze en toepassing van materialen als ook de uitvoering van werkzaamheden voor zover deze niet nader worden omschreven. In brede zin is het ontwerp al vastgesteld.
1.2 Formulering gunningscriterium.
De aanbesteder hecht een grote waarde aan duurzaamheid en energiezuinigheid. Bij duurzaamheid kan gedacht worden aan materialen welke een lange levensduur hebben, weinig onderhoud behoeven, duurzaam zijn geproduceerd en leiden tot een lager energieverbruik. De inschrijver dient in het plan van aanpak aan te geven hoe zij hier invulling gaat geven.

Experimentele maatregelen worden vooralsnog niet gevraagd. De aanbesteder is zich echter wel terdege bewust van de voorbeeldfunctie die zij op dit gebied kan vervullen. Dit heeft geleid tot het opnemen van specifieke aandachtspunten, zoals:
1) Gestreefd wordt naar een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) die 10 % lager ligt dan wettelijk vereist, teneinde het energieverbruik te beperken.
2) Zoveel mogelijk gebruik maken van daglichttoetreding.
3) Zo min mogelijk milieubelastende maatregelen toepassen.
4) Streven naar besparing in het waterverbruik.
5) Het toe te passen kozijn-, raam- en deurhout (dark red meranti) dient voorzien te zijn van een certificaat ( FSC- keurmerk via stichting keurhout) inzake herkomst uit productiebossen met een herplaatsinggarantie.
6) Voorzieningen opnemen voor het gescheiden inzamelen van afval.
7) Geen gloeilampen toepassen.


 

1.3 Indieningsproduct
Plan van Aanpak

Toelichting
De aanbieding dient voorzien te zijn van een plan van aanpak dat is gebaseerd op dit basisdocument en haar bijlagen. In het plan van aanpak dient volledig, concreet en op heldere wijze omschreven te worden op welke wijze het project wordt aangepakt.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
De jury heeft het plan van aanpak beoordeeld op de drie voorgestelde criteria, en wijst aan ieder onderdeel een puntenscore toe. 
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project wordt er gekeken naar prijs, kwaliteit en meerjarig onderhoud. Deze tellen respectievelijk voor 60%, 25% en 15% mee in het EMVI model. 


 

1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
BIZOB - gemeentewerf

GPR-waarde (2) Bouw Brede school Mill

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het ontwerpen en bouwen van een brede school.

Toelichting
Het project waarop deze Europese aanbesteding van toepassing is, betreft het ontwerp en de realisatie van een nieuwe brede school met een totale omvang van circa 4.000 m2 BVO. De locatie is gelegen aan de Langenboomseweg, op de locatie van het huidige korfbalveld en aangrenzende parkeerlocatie.
1.2 Formulering gunningscriterium.
Dit aspect maakt een deel uit van een omvangrijker aspect "Duurzaamheid".

Hier wordt naar gevraagd als duurzaamheid van de brede school, uitgedrukt in een GPR berekening.


Toelichting

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn - Gebouw. Het instrument GPR gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie van een gebouwontwerp. De prestatie wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Het cijfer 6 komt overeen met het wettelijke niveau van het Bouwbesluit. De duurzaamheidsthema's zijn:

 • energie,
 • milieu,
 • gezondheid,
 • gebruikskwaliteit en
 • toekomstwaarde.
1.3 Indieningsproduct
GPR Berekening

Toelichting
Voor dit aspect dient er een GPR berekening ingeleverd te worden.  Er is een minimum waarde gesteld waar het ontwerp aan moet voldoen. 
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
De GPR waarde wordt bepaald door een meetlat.
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project zijn er 4 kwaliteitsaspecten waar totaal 33 punten behaald kan worden. Voor de prijs geldt een maximum van 26 punten. Voor het aspect duurzaamheid kunnen 9 punten behaald worden, waarbinnen dit aspect 6 punten waard is. 

Deze worden als volgt toegepast:
1) Indien voldaan wordt aan de GPR eis van het technisch programma van eisen 0 punten.
2) Indien de gemiddelde GPR score hoger is, per 0,1 hogere score 0,6 punt extra met een maximum van 6.


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Brede School Mill


Duurzaam materiaalgebruik Bouw Brede school Mill

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het ontwerpen en bouwen van een brede school.

Toelichting
Het project waarop deze Europese aanbesteding van toepassing is, betreft het ontwerp en de realisatie van een nieuwe brede school met een totale omvang van circa 4.000 m2 BVO. De locatie is gelegen aan de Langenboomseweg, op de locatie van het huidige korfbalveld en aangrenzende parkeerlocatie.
1.2 Formulering gunningscriterium.
Dit aspect maakt een deel uit van een omvangrijker aspect "Duurzaamheid".

Hier wordt gevraagd naar het gebruik van duurzame materialen en de duurzaamheid in het terrein.


1.3 Indieningsproduct
Ontwerp

Toelichting
Naast het ontwerp dient er voor dit aspect een overzicht van duurzame materialen welke zijn toegepast in gebouw en terrein meegeleverd te worden.
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
In dit project worden afzonderlijke gunningscriteria beoordeeld door verschillende jurycommissies. Voor dit aspect geldt dat er wordt gejureerd door de aanbesteder en het betrokken adviesbureau. Dit gebeurt aan de hand van de ingeleverde documenten. 
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project zijn er 4 kwaliteitsaspecten waar totaal 33 punten behaald kan worden. Voor de prijs geldt een maximum van 26 punten. Voor het aspect duurzaamheid kunnen 9 punten behaald worden, waarbinnen dit aspect 2 punten waard is. 

Deze worden als volgt toegepast:
1) Indien het deelaspect als onvoldoende wordt beoordeeld 0 punten
2) Indien het deelaspect als enigszins duurzaam wordt beoordeeld 1 punt
3) Indien het deelaspect als duurzaam wordt beoordeeld 2 punten


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Brede School Mill


Materialisatie Herontwikkeling binnenstad Utrecht

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Herontwikkeling van een voormalige onderwijslocatie naar het ontwerp, realisatie en verkoop van 60 65 eengezinswoningen, en het ontwerpen en realiseren van de openbare ruimte in het gebied.

Toelichting
In dit project is er een lijst van eisen opgezet waarbinnen alle inschrijvingen moesten vallen. De aanbesteder heeft verder een lijst met wensen opgezet waarmee de markt de ruimte heeft om te komen met innovatieve ideeën ter invulling van het gebied. 
1.2 Formulering gunningscriterium
Wens:

De wens is een woningbouwplan te ontwikkelen dat duurzaamheid op meerdere terreinen als 'Leitmotiv' heeft.


Beoordeeld wordt de mate waarin hieraan op de verschillende terreinen aandacht is/wordt geschonken. De ontwikkelaar geeft bij zijn inschrijving inzicht in de duurzaamheid van de woningen.

Beoordeling: 

Aandacht voor duurzaamheid komt voor de woningen bijvoorbeeld tot uitdrukking in een zo hoog mogelijke score uit de berekening volgens GPR gebouw 4.0. De ontwikkelaar voegt een berekening volgens GPR gebouw 4.0 bij zijn inschrijving en geeft de uitkomst hiervan in zijn visiedocument aan. 

Daarnaast wordt beoordeeld op de wijze waarop de inschrijver duurzaamheid verwerkt in de inrichting van de openbare ruimte. Een plan waarbij op een concrete wijze invulling wordt gegeven aan een zo duurzaam mogelijke levenscyclus van de openbare ruimte scoort hoog. Dit komt tot uitdrukking in tekeningen, materiaalstaat en visiedocument


1.3 Indieningsproduct
Ontwerp

Toelichting
(1) Visiedocument waarin de ambities van het plan(gebied) zijn vastgelegd en omschreven in aanvulling op of, voor zover niet anders mogelijk in tekeningen, maquette en materiaalstaat.

(2) Duidelijke ontwerptekeningen en een toelichtende beschrijving van de nieuwbouw in relatie tot de bestaande omliggende bebouwing en het groen.

(3) Een maquette 1:500 met daarop aangegeven: het plangebied, een deel van de omgeving, de bestaande situatie en het ontwerp.

(4) Visualisatie van materiaalgebruik.
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
In eerste instantie wordt er gekeken of de inschrijver voldoet aan alle eisen. Als di thet geval is, gaat het ontwerp door naar de beoordelingsronde, waar gekeken wordt naar de invulling van de wensen (kwaliteit). 

Aan de hand van de verstrekte antwoorden/gegevens bij elke wens, wordt de mate waarin c.q. de wijze waarop de inschrijvingen ten opzichte van elkaar aan een wens voldoen beoordeeld met een cijfer variërend van 1 (voldoet het minst) tot en met 10 (voldoet het meest).
1.5 Weging gunningscriteria
In dit project is er sprake van de volgende verdeling:

(1) 60% Ruimtelijke Kwaliteit 
(2) 20% Communicatie
(3) 20% Commercieel (Prijs v. aanbod)

Dit aspect maakt deel uit van het aspect Ruimtelijke Kwaliteit, en vormt 7% van de totale afweging. (dus: 12% van de Ruimtelijke Kwaliteit)


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Utrecht Orinocodreef


Energielevering Ontwikkelen energieleverende woningen Overdinkel

         
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
 Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde
 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het ontwikkelen van 4 energieleverende woningen.

Toelichting
De opdrachtgever heeft de markt veel ruimte gegeven binnen dit project. De markt moest ontwerpen conform het beeldkwaliteitsplan, en voldoen aan het ruimtelijke en technische PvE. Daarbuiten had de markt de vrijheid te ontwerpen om maximale kwaliteit te creeren onder het aangewezen budgetplafond.
1.2 Formulering gunningscriterium.
De meest energieleverende woning wordt gewaardeerd met het maximale aantal punten. De minst energieopleverende woning van de inschrijvers ontvangt geen punten voor dit onderdeel. Alle ontwerpen dienen minimaal een GPR score te behalen van 7,5 met een minimum van 7,0 op alle onderdelen. 


1.3 Indieningsproduct
Ontwerp

Toelichting
De marktpartijen dienen een PHPP (Passief Haus Projecterungs Pakket: een van oorsprong Duits rekenmodel dat als ontwerpinstrument voor passief bouwen kan worden ingezet) in te vullen om het energieverbruik van de woning te berekenen. Er zijn minimumeisen gesteld door de opdrachtgever voor de resultaten behaald in deze berekening. 

De partijen dienen een GPR berekening te maken waarbij minimum eisen gesteld zijn voor de resultaten. 

Verder dienen de inschrijvende partijen een volledig ontwerp aan te leveren inclusief tekeningen van de gevels, plattegronden, detailtekeningen, gevelimpressies, een uitgebreide technische omschrijving van de bouwkundige materialen en technische installaties, en een gedetailleerde kostencalculatie/prijsopgave. 
1.4 Beoordeling
Meetlat

Toelichting
Indien de ontwerpen en berekeningen voldoen aan de minimumeisen wordt er voor het aspect energielevering een meetlat gehanteerd waharbij het ontwerp dat het meeste energie opleverd maximale punten behaald en het ontwerp met de laagste energieopbrengst geen punten krijgt. De waarden tussenin worden lineair berekend. 
1.5 Weging gunningscriteria
Binnen dit project is er veel ruimte voor kwaliteit, namelijk 67%. Binnen de overige 33% wordt er op prijs beoordeeld.

Het aspect energielevering telt binnen het EMVI model voor 35% mee. 


1.6 Effect
....

1.7 Tips
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een EMVI aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de EMVI-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners. Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.


 

1.8 Bron
Domijn - Energieleverende Huizen Overdinkel


Reduceren energieverbruik Renoveren gemalen Doetinchem

           
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
  Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde

 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het renoveren van gemalen in combinatie met een meerjarig onderhoudsplan.

Toelichting
Bij dit project ligt de ruimte voor de inschrijver om aan de aanbesteder te laten zien dat zijn ontwerp een meerwaarde levert ten aanzien van het jaarlijkse energieverbruik, ten opzichte van de andere inschrijvingen. Het ontwerp biedt bovendien meerwaarde aan op het vlak van duurzaamheidaspecten, bijvoorbeeld minder onderhoud, systeemaanpassingen, materiaalkeuze en dergelijke.  
1.2 Formulering gunningscriterium.
Terugdringen van energieverbruik.

Toelichting
Bij dit criterium dient het ontwerp van de inschrijver een positieve invloed te hebben op het jaarlijkse energieverbruik van de gemalen. Daarbij ook andere duurzaamheidaspecten in acht nemend en hiervoor een verbetering aan te leveren. 
1.3 Indieningsproduct
Plan van Aanpak

Toelichting
Plan van aanpak dient minimaal te bestaan uit een:
 1. Duidelijke omschrijving en toelichting van het ontwerp
 2. Omschrijving van de werkwijze
 3. Voorstel van een meerjarig onderhoudsplan
 4. Organisatieplan
 5. Tekening/ berekening van het (systeem)ontwerp
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
Beoordelingsteam bestaande uit tenminste drie juryleden op de te onderscheiden (deel)vakgebieden. Een oneven aantal juryleden wordt geadviseerd.
1.5 Weging gunningscriteria
De maximale meerwaarde van dit aspect is € 10.000,-. De totale meerwaarde, van het bijbehorende project, is € 80.000,-.

Toelichting
De beoordeling van dit aspect geschiedt als volgt, ieder jurylid kent afzonderlijk een cijfer(1-10) toe. Van de verschillende cijfer wordt het gemiddelde genomen als beoordelingresultaat. Vanaf cijfer 6.5 wordt een meerwaarde in euro's toegekend, beginnend bij 12.5% van de maximale meerwaarde. Deze meerwaarde loopt, per 0.5 punt, lineair op (6.5=12.5%, 7.0=25%, 7.5=37.5%, ...) Inschrijvingen beoordeelt lager dan cijfer 6 leiden niet direct tot uitsluiting.

CROW adviseert echter uitsluiting bij een beoordelingscijfer lager dan 6, omdat de minimaal gestelde kwaliteit in dat geval niet wordt aangeboden.
1.6 Effect
....

1.7 Tips
Het doel van dit aspect is het terugbrengen van het jaarlijkse energieverbruik, verwerkt in een meerjarig onderhoudsplan. Hierin dient eveneens het toepassen van meer duurzame componenten te zijn opgenomen.

Toelichting
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een emvi aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de emvi-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners.
Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.
1.8 Bron
Renovatie gemalen - Gemeente Doetinchem

Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen