Printen Printen

Zoeken in de emvi-criteriabibliotheek

Sluiten

Doorsturen

Vul het e-mail adres in waar u de huidige pagina heen wilt sturen.

E-mail verzender
E-mail ontvanger
Bericht
 
Sluiten

Reageren

Heeft u een opmerking? Laat ons dit dan weten!

Naam
E-mail
Reactie
 

Service

Afdruk versie
Doorsturen Doorsturen
Reageren Reageren

Duurzaamheid (product)

Terug naar overzicht

Reduceren energieverbruik Renoveren gemalen Doetinchem

           
Aspect(Product) Aspect (proces)
Sector Toegepast 
Gebruikte methode
Wijze van beoordeling 
 Functionaliteit
 Beschikbaarheid
 Esthetica &  
     Inpassing
 Levensduurkosten
 Duurzaamheid
 Omgevings- 
     vriendelijkheid
 Risicobeheersing
 Gebruiks-
      vriendelijkheid
 Duurzaamheid
 Droge infra
  Natte infra
 Gebieds-
     ontwikkeling
 Gebouw
 Kwaliteit
 Extra prestatie
 Kans / riscio
 Monetariseren /
     Gunnen op waarde

 Puntenmethode
 Kwaliteit / prijs
 Meetlat
 Jurybeoordeling

1.1 Aard van het werk
Het renoveren van gemalen in combinatie met een meerjarig onderhoudsplan.

Toelichting
Bij dit project ligt de ruimte voor de inschrijver om aan de aanbesteder te laten zien dat zijn ontwerp een meerwaarde levert ten aanzien van het jaarlijkse energieverbruik, ten opzichte van de andere inschrijvingen. Het ontwerp biedt bovendien meerwaarde aan op het vlak van duurzaamheidaspecten, bijvoorbeeld minder onderhoud, systeemaanpassingen, materiaalkeuze en dergelijke.  
1.2 Formulering gunningscriterium.
Terugdringen van energieverbruik.

Toelichting
Bij dit criterium dient het ontwerp van de inschrijver een positieve invloed te hebben op het jaarlijkse energieverbruik van de gemalen. Daarbij ook andere duurzaamheidaspecten in acht nemend en hiervoor een verbetering aan te leveren. 
1.3 Indieningsproduct
Plan van Aanpak

Toelichting
Plan van aanpak dient minimaal te bestaan uit een:
  1. Duidelijke omschrijving en toelichting van het ontwerp
  2. Omschrijving van de werkwijze
  3. Voorstel van een meerjarig onderhoudsplan
  4. Organisatieplan
  5. Tekening/ berekening van het (systeem)ontwerp
1.4 Beoordeling
Jurybeoordeling

Toelichting
Beoordelingsteam bestaande uit tenminste drie juryleden op de te onderscheiden (deel)vakgebieden. Een oneven aantal juryleden wordt geadviseerd.
1.5 Weging gunningscriteria
De maximale meerwaarde van dit aspect is € 10.000,-. De totale meerwaarde, van het bijbehorende project, is € 80.000,-.

Toelichting
De beoordeling van dit aspect geschiedt als volgt, ieder jurylid kent afzonderlijk een cijfer(1-10) toe. Van de verschillende cijfer wordt het gemiddelde genomen als beoordelingresultaat. Vanaf cijfer 6.5 wordt een meerwaarde in euro's toegekend, beginnend bij 12.5% van de maximale meerwaarde. Deze meerwaarde loopt, per 0.5 punt, lineair op (6.5=12.5%, 7.0=25%, 7.5=37.5%, ...) Inschrijvingen beoordeelt lager dan cijfer 6 leiden niet direct tot uitsluiting.

CROW adviseert echter uitsluiting bij een beoordelingscijfer lager dan 6, omdat de minimaal gestelde kwaliteit in dat geval niet wordt aangeboden.
1.6 Effect
....

1.7 Tips
Het doel van dit aspect is het terugbrengen van het jaarlijkse energieverbruik, verwerkt in een meerjarig onderhoudsplan. Hierin dient eveneens het toepassen van meer duurzame componenten te zijn opgenomen.

Toelichting
Een aspect moet een direct verband hebben met de projectdoelen, die op hun beurt verbonden zijn aan de scope van het project en (organisatie) doelstellingen van de opdrachtgever. Enkel op deze wijze kan men met een emvi aanbesteding waarde toevoegen. Door onderscheid te maken tussen minimumeisen en wensen, wordt duidelijkheid gecreëerd over de ruimte binnen de emvi-aanbesteding. Aanbevolen wordt om vroegtijdig ook de jury te betrekken bij het opstellen van de aspecten, zodat een deskundige en consistente interpretatie verzekerd zijn.

De opdrachtgever kan ruimte bieden voor (innovatieve) oplossingen. Dit kan worden aangemoedigd door een helder kader neer te zetten voor acceptabele oplossingen. Voorwaarde hierbij is een open communicatie met indieners.
Een innovatieve oplossing kan extra verantwoordelijkheden voor de inschrijver impliceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudsverplichting of een beschikbaarheidsgarantie. Belangrijk is om voor gunning deze extra verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken.
1.8 Bron
Renovatie gemalen - Gemeente Doetinchem

Terug naar overzicht
  


     EMVI-criteriabibliotheek, Copyright © CROW 2013Printen Printen